Talambuhay ng dating pangulong corazon aquino 100 free naughty adult online

Kayâ kailangan nating pakinggan ang mga hinaing ng mamamayan, damhin ang kanilang mga pulso, ipagkaloob ang kanilang pangangailangan, at patibayin ang kanilang paniniwala at pagtitiwala sa atin na iniluklok nilá sa ating mga katungkulan.

Sa labang ito, hinahámon ko ang Kongreso at ang Komisyon sa Karapatang Pantao at ang ibá pa na mayroong kahalintulad na gawain upang pahintulutan kami sa isang uri ng pamamahala na umaalinsunod sa itinatadhana ng batas.

Ipipikit ko na itong aking matang Nang isang panahon ay langit ng saya; Ngayon ay masdan mo, ikaw’y magtataka, Ang langit na yao’y libingan na pala.

Para kang kumuha ng isang kandila Na pinagbantay mo sa gabi ng luha; Sa sariling hukay, sa gabing payapa’y May luhang napatak na ayaw tumila.

The comment box is moderated to filter spam and unwanted remarks.. The links are for references only and not as endorsements of other websites related activities or business.

It will take a while before your question appears in the comment box. Isang Punongkahoy Organong sa loob ng isang simbahan Ay nananalangin sa kapighatian, At abang kandilang naiwan sa hukay, Na binabantayan ng lumang libingan.

Search for talambuhay ng dating pangulong corazon aquino:

talambuhay ng dating pangulong corazon aquino-16talambuhay ng dating pangulong corazon aquino-15talambuhay ng dating pangulong corazon aquino-60talambuhay ng dating pangulong corazon aquino-56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “talambuhay ng dating pangulong corazon aquino”